โปรแกรมบัญชี ที่ใช้งานดีที่สุดในประเทศ
Formula / Winning
ทำงานรวดเร็ว เสถียร ยืดหยุ่น ปลอดภัย
ใช้กันแพร่หลายทั่วประเทศ
โปรแกรม FORMA ERP
คุณภาพระดับสากล
World-class Software
FORMA ERP
Previous
Next
Categories
Activities

งานสัมมนา

     บริษัท บลูเบรน โซลูชั่น จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการบริหารงานบัญชีอย่างมีนวตกรรมมุ่งสู่ตลาดโลกให้กับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการธุรกิจสำนักงานบัญชีในโครงการสัมมนาเพื่อสร้างมาตรฐานทางการเงินและการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ณ ห้องเพลานารีฮอลล์ 2 – 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
     ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ดี ควรมีระบบบัญชีที่ดี ความรวดเร็ว และความปลอดภัยในฐานข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ โดยต้องสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร ทั้งยังต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับกฎหมายใหม่ในการกำหนดกฎเกณฑ์ การควบคุมด้านข้อมูล และการรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก และลดความเสี่ยงในการบริหารงาน สร้างฐานข้อมูลในการตัดสินใจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
     โดยมีผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการธุรกิจสำนักงานบัญชีสนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ราย