โปรแกรมบัญชี ที่ใช้งานดีที่สุดในประเทศ
Formula / Winning
ทำงานรวดเร็ว เสถียร ยืดหยุ่น ปลอดภัย
ใช้กันแพร่หลายทั่วประเทศ
โปรแกรม FORMA ERP
คุณภาพระดับสากล
World-class Software
FORMA ERP
Previous
Next

งานสัมมนา

     บริษัท บลูเบรน โซลูชั่น จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการบริหารงานบัญชีอย่างมีนวตกรรมมุ่งสู่ตลาดโลกให้กับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการธุรกิจสำนักงานบัญชีในโครงการสัมมนาเพื่อสร้างมาตรฐานทางการเงินและการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ณ ห้องเพลานารีฮอลล์ 2 – 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
     ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ดี ควรมีระบบบัญชีที่ดี ความรวดเร็ว และความปลอดภัยในฐานข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ โดยต้องสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร ทั้งยังต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับกฎหมายใหม่ในการกำหนดกฎเกณฑ์ การควบคุมด้านข้อมูล และการรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก และลดความเสี่ยงในการบริหารงาน สร้างฐานข้อมูลในการตัดสินใจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
     โดยมีผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการธุรกิจสำนักงานบัญชีสนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ราย

อบรมการใช้งานโปรแกรม

ทางบริษัท บลูเบรน โซลูชั่น ได้รับความไว้วางใจจากองค์การสะพานปลา ที่มีท่า(สาขา)ทั้งหมด 13 สาขา ในการพัฒนาโปรแกรมระบบที่สำคัญให้กับองค์การสะพานปลา ซึ่งหลังจากที่ได้มีการพัฒนาโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการทดสอบโปรแกรมโดยทีมงานหลักของทั้ง 2 องค์กรร่วมกัน และทดสอบการปฎิบัติงานจริงในบางท่า

อ่านต่อ »

อบรมการใช้งานโปรแกรม

บริษัท บลูเบรน โซลูชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบที่สำคัญให้กับธนาคาร ซึ่งหลังจากที่ได้มีการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการทดสอบโปรแกรมโดยทีมงานหลักของทั้ง 2 องค์กรร่วมกัน จากนั้นได้มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องของ

อ่านต่อ »

อบรมการใช้งานโปรแกรม

บริษัท บลูเบรน โซลูชั่น ได้รับความไว้วางใจจากทางสำนักงานศาลปกครองกลาง ซึ่งศาลปกครองกลางเป็นหน่วยงานราชการ โดยทางบริษัท บลูเบรนฯ เข้าไปดำเนินการติดตั้งโปรแกรม โอนย้ายข้อมูลเดิม และจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานของสำนักงานศาลปกครองกลาง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ของศาลปกครองกลาง

อ่านต่อ »

งานสัมมนา

บริษัท บลูเบรน โซลูชั่น จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการบริหารงานบัญชีอย่างมีนวตกรรมมุ่งสู่ตลาดโลกให้กับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการธุรกิจสำนักงานบัญชีในโครงการสัมมนาเพื่อสร้างมาตรฐานทางการเงินและการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านต่อ »