โปรแกรมบัญชี ที่ใช้งานดีที่สุดในประเทศ
Formula / Winning
ทำงานรวดเร็ว เสถียร ยืดหยุ่น ปลอดภัย
ใช้กันแพร่หลายทั่วประเทศ
โปรแกรม FORMA ERP
คุณภาพระดับสากล
World-class Software
FORMA ERP
Previous
Next

หน้าหลัก / ติดต่อเรา / โปรแกรมระบบ ERP / โปรแกรมบัญชีและการเงิน / โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง BOQ / โปรแกรมจัดการงานโครงการ / โปรแกรมบัญชีคลาวด์ CLOUD / โปรแกรมขายหน้าร้าน POS / โปรแกรมบริหารสัญญาเช่าพื้นที่ / โปรแกรมเช่าพื้นที่ / โปรแกรมขายสินค้า / โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า / โปรแกรมฝากขาย /  โปรแกรมบริหารคลังสินค้า WHM / โปรแกรมบริหารการผลิต MRP / โปรแกรมบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี / โปรแกรมเงินเดือน PAYROLL / โปรแกรมสร้างรายงาน BI / โปรแกรมระบบงบประมาณราชการ / โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ FA / โปรแกรมบัญชีฟรี / พัฒนาระบบเฉพาะองค์กร / บริการดูแลการใช้งานโปรแกรม / บริการอัพเกรดเวอร์ชั่นล่าสุด / บริการอบรมการใช้งาน / บริการซ่อมข้อมูล / ตรวจสอบข้อมูล / รับออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล / IMPLEMENT TURNKEY ทั้งส่วนราชการและเอกชน / บริการให้คำปรึกษาปัญหาโปรแกรม

   สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืน ด้วยการเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula / Forma ที่เป็นที่นิยม ใช้งานง่าย สร้างมาตรฐานทำงานที่ถูกต้องและสร้างระบบที่ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนขั้นตอนงานให้สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มี อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต รองรับการขยายธุรกิจของคุณที่จะเจริญเติบโตขึ้นในทุกๆ ช่วงเวลา หมดกังวลไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบใหม่ในภายหน้า
* เริ่มตอนนี้เพื่อสร้างจุดแข็งและความได้เปรียบทางธุรกิจได้ทันที *
พร้อมสำหรับการทำงานด้วย e-Tax Invoice / e-Receipt แล้วหรือยัง ?

  โซลูชั่นสำหรับการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Tax invoice & e-Receipt ) ตามที่สรรพากรกำหนด ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF/A-3 , XML ตามมาตรฐาน ขมธอ3-2560 ซึ่งโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula/Forma สามารถบริหารจัดการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับฯ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งได้ ใช้งานง่าย ลดขั้นตอน ลดเวลาในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายในอนาคตได้

Previous
Next
ประโยชน์ e-Tax Invoice e-Receipt
  1. ลดปัญหาการจัดการข้อมูลหรือเอกสารที่อยู่ในรูปแบบกระดาษ
  2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
  3. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  4. นำข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลในระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ขององค์กร
  5. มีความน่าเชื่อถือและผลผูกพันทางทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 โปรแกรม (Program) 
 โปรแกรม (Program) 
โปรแกรม ERP Formula/Forma
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Trading

      โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula/Forma สำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป ซึ่งรองรับการทำงานในองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อช่วยให้กระบวนการทางด้านเอกสารบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ประกอบด้วยระบบการซื้อ การขาย การรับชำระเงิน การจ่ายชำระเงิน คลังสินค้า และ..

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

โปรแกรมบัญชีBOQ
โปรแกรมบัญชีรับเหมาก่อสร้าง BOQ

      โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula Construction Management หรือ BOQ สำหรับธุรกิจงานบริการ เช่น งานรับเหมาก่อสร้าง งานรับออกแบบ ตกแต่ง งานวางระบบ ติดตั้งระบบ เพื่อช่วยในการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อตามงบประมาณที่ได้วางแผนไว้ ประกอบด้วย…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

โปรแกรมบัญชี Winning/Autoflight
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Winning / ATF

      โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Winning/Auto Flight สำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป รองรับองค์กรขนาดเล็ก เพื่อช่วยเสริมการทำงานด้านเปิดบิลซื้อ-ขาย, รับ-จ่ายเงิน และเช็คสต๊อคสินค้า ทำให้งานขายเป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็ว ประกอบไปด้วยระบบ..

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

โปรแกรมระบบงบประมาณราชการ
โปรแกรมระบบงบประมาณราชการ

      โปรแกรมสำหรับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อช่วยในการดำเนินเรื่องการพิจารณางบประมาณ การอนุมัติงบฯ การตั้งงบประมาณประจำปี การควบคุมการจองงบฯ ควบคุมการเบิกจ่ายงบฯ การโอนงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การเรียกรายงานเปรียบเทียบแผน-ผล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

โปรแกรมบริหารพื้นที่เช่า
โปรแกรมบริหารพื้นที่เช่า

      โปรแกรมสำหรับการบริหารพื้นที่เช่าแบบ Online โดยมีฟังค์ชั่นที่สำคัญ เช่น การกำหนดพื้นที่เช่า การจัดสัญญาเช่า การเปลี่ยน/ยกเลิกสัญญา การออกใบแจ้งหนี้ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคในแต่ละเดือน การออกใบเสร็จรับเงิน Dashboard และรายงานวิเคราะห์  …

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

โปรแกรเงินเดือน
โปรแกรม Formula PAYROLL

      โปรแกรมจัดทำเงินเดือน Formula Payroll รองรับองค์กรขนาดเล็ก-กลาง เพื่อช่วยจัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือนพนักงาน การปริ้นสลิปเงินเดือน การคิดคำนวณภาษีประกันสังคม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรวบรวมข้อมูลภงด.1นำส่งทางอินเตอร์เน็ต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ดูโปรแกรมทั้งหมด >>

โซลูชั่น (Solution)
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
(ERP - Enterprise Resource Planning)

      โปรแกรม Forma ERP เป็นโปรแกรมสำหรับธุรกิจผลิต ซื้อมา-ขายไป งานบริการ และงานรับเหมาก่อสร้าง รองรับการทำงานขององค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานในองค์กร ช่วยจัดการงานด้านเอกสารบัญชี ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพขององกรค์ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรได้เป็นอย่างดี สามารถเลือกซื้อและเลือกใช้งานในระบบต่าง ๆ ที่มี ให้ตรงกับประเภทธุรกิจของลูกค้าได้ ...

การเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม
(Interface System)

ปัจจุบันการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบต่าง ๆ มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในระดับองค์กรขนาดใหญ๋ หรือระหว่างบริษัทในเครือด้วยกันเองก็ดี ก็อาจจะมีการใช้งานซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมมากกว่า 1 ยี่ห้อ เช่น CRM , MRP, WMS, POS ทำให้มีปัญหาตามมาคือเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งทำได้ยากขึ้นหากมีการใช้งานหลายซอฟต์แวร์ในองค์กร ทางบจก. บลูเบรนฯ จึงได้จัดทำโซลูชั่นในการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ระบบต่าง ๆ เข้ากับโปรแกรมหลัก คือ Formula/Forma ไว้เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ..

การทำงานจากระยะไกล หรือทำงานจากที่บ้าน(Work from Home)

      หลังจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ได้มีผลกระทบต่อหลายๆด้าน โดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆ ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นเดียวกัน การใช้เทคโนโลยีทางด้านระบบ IT เพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นโซลูชั่นการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ก็สามารถทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความคล่องตัวในการทำงานและงบประมาณที่จะลงทุน ...

ดูโซลูชั่นทั้งหมด >>

ของฟรีและดี ไม่มีในโลก ไม่จริงนะ! ต้องลอง

ดาวน์โหลดใช้งานกันเลยกับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Smartbiz รองรับการเปิดบิลซื้อ เปิดบิลขาย รับชำระเงิน จ่ายชำระเงิน จนถึงออกงบการเงิน สำหรับผู้ใช้งาน 3 คน ฟรี

ดาวน์โหลด >>

การให้บริการด้วยทีมงานคุณภาพ

ประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี
ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี ในการให้คำปรึกษา วางระบบ การอบรมหรือ Implement การใ้ช้งานโปรแกรม Formula / Forma / พัฒนาโปรแกรมระบบเฉพาะให้กับองค์กรลูกค้า และการให้บริการดูแลหลังการขายอย่างครบวงจร
มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นระบบ
มาตรฐานการอบรมผู้ใช้งาน (Learn Prac. Exam) มาตรฐานการให้คำปรึกษาลูกค้า (MGMT Consulting) มาตรฐานการติดตามและดูแลลูกค้า (Preventive Maintenance) มาตรฐานการฝึกอบรมพนักงาน (Training Staff Regularly)
ตรงต่อเวลา
ทางบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องความตรงต่อเวลาเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจน กำหนดระยเวลาที่แน่นอน ทั้งเรื่องการ Implement ขึ้นระบบ, การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน, การพัฒนาระบบเพิ่มเติม
  • บริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม (Support Service)
  • บริการปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (Maintenance Service)
  • บริการอบรมการใช้งานตามหลักสูตรมาตรฐาน (Training Courses Service)
  • Implement Turnkey หน่วยงานราชการ/องค์กรอิสระ/ภาคเอกชน/สถานศึกษา

ข่าว / กิจกรรม / ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท บลูเบรน โซลูชั่น จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการบริหารงานบัญชีอย่างมีนวตกรรมมุ่งสู่ตลาดโลกให้กับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการธุรกิจสำนักงานบัญชีในโครงการสัมมนาเพื่อสร้างมาตรฐานทางการเงินและการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านต่อ »

บริษัท บลูเบรน โซลูชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบที่สำคัญให้กับธนาคาร ซึ่งหลังจากที่ได้มีการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการทดสอบโปรแกรมโดยทีมงานหลักของทั้ง 2 องค์กรร่วมกัน จากนั้นได้มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องของ

อ่านต่อ »

ทางบริษัท บลูเบรน โซลูชั่น ได้รับความไว้วางใจจากองค์การสะพานปลา ที่มีท่า(สาขา)ทั้งหมด 13 สาขา ในการพัฒนาโปรแกรมระบบที่สำคัญให้กับองค์การสะพานปลา ซึ่งหลังจากที่ได้มีการพัฒนาโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการทดสอบโปรแกรมโดยทีมงานหลักของทั้ง 2 องค์กรร่วมกัน และทดสอบการปฎิบัติงานจริงในบางท่า

อ่านต่อ »

ลูกค้าอ้างอิง

บทความที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ ERP

แนวคิด ERP ของ ASIA

ผู้ผลิต ERP ทั่วโลกจะต้องปรับแนวคิดในการมอง Asia ?, กลยุทธ์ที่รองรับขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป? โอกาสหรือภัยคุกคามของ ERP ไทย

อ่านต่อ »

ติดปีกธุรกิจ Forma/Formula ERP

การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นการลงทุนแบบเชิงกลยุทธ์อย่างหนึ่งเพื่อสร้างการขับเคลื่อนให้เกิดข้อ ได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งในบางครั้งมีความจำเป็นที่จะ

อ่านต่อ »
เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมาคมสำนักงานบัญชีไทย
สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด

สำนักงานประกันสังคม
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)
สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหงประเทศไทย (SMEBANK)
ธนาคารกสิกรไทย (K SME Care )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)