โปรแกรมบัญชี ที่ใช้งานดีที่สุดในประเทศ
Formula / Winning
ทำงานรวดเร็ว เสถียร ยืดหยุ่น ปลอดภัย
ใช้กันแพร่หลายทั่วประเทศ
โปรแกรม FORMA ERP
คุณภาพระดับสากล
World-class Software
FORMA ERP
Previous
Next
Categories
Activities

งานสัมมนา

     บริษัท บลูเบรน โซลูชั่น จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการบริหารงานบัญชีอย่างมีนวตกรรมมุ่งสู่ตลาดโลกให้กับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการธุรกิจสำนักงานบัญชีในโครงการสัมมนาเพื่อสร้างมาตรฐานทางการเงินและการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ณ ห้องเพลานารีฮอลล์ 2 – 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
     ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ดี ควรมีระบบบัญชีที่ดี ความรวดเร็ว และความปลอดภัยในฐานข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ โดยต้องสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร ทั้งยังต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับกฎหมายใหม่ในการกำหนดกฎเกณฑ์ การควบคุมด้านข้อมูล และการรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก และลดความเสี่ยงในการบริหารงาน สร้างฐานข้อมูลในการตัดสินใจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
     โดยมีผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการธุรกิจสำนักงานบัญชีสนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ราย

Categories
Activities

อบรมการใช้งานโปรแกรม

     บริษัท บลูเบรน โซลูชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบที่สำคัญให้กับธนาคาร ซึ่งหลังจากที่ได้มีการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการทดสอบโปรแกรมโดยทีมงานหลักของทั้ง 2 องค์กรร่วมกัน จากนั้นได้มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม โดยจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์จำนวน 46 ท่าน และหลังจากที่ได้มีการจัดอบรมเสร็จ ทางบริษัทฯ ได้มีการวัดผลความรู้ความเข้าในในการใช้งานระบบเป็นที่เรียบร้อย

Categories
Activities

อบรมการใช้งานโปรแกรม

     ทางบริษัท บลูเบรน โซลูชั่น ได้รับความไว้วางใจจากองค์การสะพานปลา ที่มีท่า(สาขา)ทั้งหมด 13 สาขา ในการพัฒนาโปรแกรมระบบที่สำคัญให้กับองค์การสะพานปลา ซึ่งหลังจากที่ได้มีการพัฒนาโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการทดสอบโปรแกรมโดยทีมงานหลักของทั้ง 2 องค์กรร่วมกัน และทดสอบการปฎิบัติงานจริงในบางท่า จากนั้นเมื่อโปรแกรมสมบูรณ์ได้ทำการจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานขององค์การสะพานปลา โดยมีการเชิญพนักงานขององค์การสะพานปลาที่ประจำตามท่าต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 39 ท่าน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ขององค์การสะพานปลากรุงเทพฯ การอบรมเป็นไปอย่างเป็นกันเอง และหลังจากที่ได้อบรมเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ได้จัดทดสอบประเมินผลความเข้าใจในระบบซึ่งได้ผลการทดสอบ ส่วนใหญ่พนักงานมีความรู้และเข้าใจในระบบเกินกว่า 60%

Categories
Activities

อบรมการใช้งานโปรแกรม

     บริษัท บลูเบรน โซลูชั่น ได้รับความไว้วางใจจากทางสำนักงานศาลปกครองกลาง ซึ่งศาลปกครองกลางเป็นหน่วยงานราชการที่มีพันธกิจหลักคือพิพากษาคดีและบังคับคดีปกครองด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็วและเกิดสัมฤทธิผล ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย และทั่วถึง โดยทางบริษัท บลูเบรนฯ เข้าไปดำเนินการติดตั้งโปรแกรม โอนย้ายข้อมูลเดิม และจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานของสำนักงานศาลปกครองกลาง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ของศาลปกครองกลาง การอบรมเป็นไปอย่างเป็นกันเอง และหลังจากที่ได้อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ได้จัดทดสอบประเมินผลความเข้าใจในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ซึ่งทางพนักงานของสำนักงานศาลปกครองกลางได้ผลการประเมินความเข้าใจอยู่ในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่