โปรแกรมบัญชี ที่ใช้งานดีที่สุดในประเทศ
Formula / Winning
ทำงานรวดเร็ว เสถียร ยืดหยุ่น ปลอดภัย
ใช้กันแพร่หลายทั่วประเทศ
โปรแกรม FORMA ERP
คุณภาพระดับสากล
World-class Software
FORMA ERP
Previous
Next
Categories
Activities

อบรมการใช้งานโปรแกรม

     บริษัท บลูเบรน โซลูชั่น ได้รับความไว้วางใจจากทางสำนักงานศาลปกครองกลาง ซึ่งศาลปกครองกลางเป็นหน่วยงานราชการที่มีพันธกิจหลักคือพิพากษาคดีและบังคับคดีปกครองด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็วและเกิดสัมฤทธิผล ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย และทั่วถึง โดยทางบริษัท บลูเบรนฯ เข้าไปดำเนินการติดตั้งโปรแกรม โอนย้ายข้อมูลเดิม และจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานของสำนักงานศาลปกครองกลาง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ของศาลปกครองกลาง การอบรมเป็นไปอย่างเป็นกันเอง และหลังจากที่ได้อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ได้จัดทดสอบประเมินผลความเข้าใจในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ซึ่งทางพนักงานของสำนักงานศาลปกครองกลางได้ผลการประเมินความเข้าใจอยู่ในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่