โปรแกรมบัญชี ที่ใช้งานดีที่สุดในประเทศ
Formula / Winning
ทำงานรวดเร็ว เสถียร ยืดหยุ่น ปลอดภัย
ใช้กันแพร่หลายทั่วประเทศ
โปรแกรม FORMA ERP
คุณภาพระดับสากล
World-class Software
FORMA ERP
Previous
Next
Categories
Activities

อบรมการใช้งานโปรแกรม

     บริษัท บลูเบรน โซลูชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบที่สำคัญให้กับธนาคาร ซึ่งหลังจากที่ได้มีการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการทดสอบโปรแกรมโดยทีมงานหลักของทั้ง 2 องค์กรร่วมกัน จากนั้นได้มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม โดยจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์จำนวน 46 ท่าน และหลังจากที่ได้มีการจัดอบรมเสร็จ ทางบริษัทฯ ได้มีการวัดผลความรู้ความเข้าในในการใช้งานระบบเป็นที่เรียบร้อย