Categories
กิจกรรม(Activities)

อบรมการใช้งานโปรแกรม

บริษัท บลูเบรน โซลูชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการพัฒนาระบบสำคัญให้กับธนาคาร และจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม โดยจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์จำนวน 46 ท่าน และหลังจากที่ได้มีการจัดอบรมเสร็จ ทางบริษัทฯ ได้มีการวัดผลความรู้ความเข้าในในการใช้งานระบบเป็นที่เรียบร้อย

Categories
กิจกรรม(Activities)

อบรมการใช้งานโปรแกรม

 ทางบริษัท บลูเบรน โซลูชั่น ได้ทำการอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับหน่วยงาน องค์การสะพานปลา โดยมีการเชิญพนักงานขององค์การสะพานปลาที่ประจำตามท่าต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 39 ท่าน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ขององค์การสะพานปลากรุงเทพฯ การอบรมเป็นไปอย่างเป็นกันเอง และหลังจากที่ได้อบรมเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ได้จัดทดสอบประเมินผลความเข้าใจในระบบซึ่งได้ผลการทดสอบ ส่วนใหญ่พนักงานมีความรู้และเข้าใจในระบบเกินกว่า 60%

Categories
กิจกรรม(Activities)

อบรมการใช้งานโปรแกรม

     ทางบริษัท บลูเบรน โซลูชั่น ได้รับความไว้วางใจจากทางสำนักงานศาลปกครองกลางในการดำเนินการอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula ให้กับพนักงานของสำนักงานศาลปกครองกลาง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ของศาลปกครองกลาง การอบรมเป็นไปอย่างเป็นกันเอง และหลังจากที่ได้อบรมเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ได้จัดทดสอบประเมินผลความเข้าใจในระบบ Formula ซึ่งทางพนักงานของสำนักงานศาลปกครองกลางได้ผลการประเมินความเข้าใจอยู่ในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่